upload/hirek/garazsparagraph.jpg Játékszabályzat

A műsorban található nyereményjáték szabályzata

01.19
Prev
értékelés:
0,0 (0)

Játékszabályzat

„Nyereményjáték a Garázs című műsorhoz”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYAZATA

(„Játékszabályzat”)

 

1. A játék szervezője

 

A „Nyereményjáték a Garázs című műsorhoz” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a speedzone.hu Kft. (1025 Budapest, Csatárka út 82-84., a továbbiakban: Szervező.) A Szervező nyereményjátékot szervez az alábbi feltételekkel.

 

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. A Játékban a 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, devizabelföldi, Magyarországon adózó, a jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek megfelelő, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, az alábbiak szerint:

 

2.2. A Játékban kizárólag a garazs@garazs.tv elektronikus levélcímre beküldött és a helyes választ tartalmazó küldemény útján lehet részt venni, egyéb módon beérkező válaszokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni. A válaszoknak jelen Játékszabályzattal eltérő módon történő beküldése esetén a Játékos nem kerül regisztrációra, így a Játékban történő részvételre nem jogosult, így a Játékos ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthet.

 

2.3. A Szervező kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy adataival, továbbá nem valós adatokkal vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.

 

2.4. A Szervező kizárja azt a Játékost, akinek válaszlevele trágár kifejezéseket tartalmaz, uszító, vagy gyalázkodó jellegű, jó erkölcsbe ütközik, mások emberi méltóságát sérti, stb.

 

2.5. A válasz beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezáltal mindezt kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan a Szervezőn kívül álló tényező, így különösen (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az igénybe vett eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írottakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.6. A válaszokat a Játékszabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, emellett bárminemű visszaélés esetén az érintett Játékost a Játékból kizárja. A Szervező jogosult a Játékszabályzat rendelkezéseinek való megfelelést bármikor ellenőrizni, Játékos köteles a Szervezővel együttműködni. A Szervező jogosult azt a Játékost is kizárni a Játékból, aki az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

 

2.7. A Játékot népszerűsítő anyagokban (pl. sajtóhirdetés, szórólap és különösen televíziós hirdetés) írottak, ill. elhangzottak nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz amennyiben valamely Játékost a jelen Játékszabályzatban írottak alapján a Szervező kizárja a Játékból, nevezett Játékos nem jogosult semmilyen Díj átvételére, ill. a nyereményjátékban történő további részvételre, valamint az ezzel kapcsolatos igényérvényesítésre a kizárt Pályázat alapján még abban az esetben sem, ha a Játékos a kizárást eredményező információról a Játék nyertesének kihirdetését követően szerzett tudomást.

 

2.8. A Játékban valamennyi, határidőben, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint beérkezett, alaki és tartalmi szempontból a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Játékos vesz részt.

 

2.9. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1.);

(b) a Játék, illetve a Díjátadás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1.).

 

3. A játék menete

 

3.1. 2017. január 23. 12:00 óra és 2017. február 23. 23:59 perc között, a Játékot lebonyolító Szervező, a Garázs című műsor végén, hetente, a Bonusz Brigáddal, a műsor támogatójával kapcsolatos kérdést tesz fel, négy lehetséges válasz feltüntetésével egyidejűleg.

 

3.2. A Játékos a Szervező által megadott egyes lehetséges válaszok közül kiválasztja az egyetlen helyes választ, amelyet a Garázs című műsor HírTV-n történő bemutatását követő 24. óra utolsó percéig megküld a garazs@garazs.tv elektronikus levélcímre. A Játékos tudomásul veszi, hogy a választ tartalmazó elektronikus levelében köteles megadni vezetéknevét, illetve keresztnevét.

 

3.3. A Szervező a 3.2. pontban megjelölt Garázs című műsor HírTV-n történő bemutatását követő 24 óra elteltével sorsolást tart a helyes választ beküldő Játékosok között. A Szervező a 4. pontban megjelölt valamennyi díj vonatkozásában külön sorsolást szervez a Játékosok között.

 

3.4. Szervező a Díjak vonatkozásában, valamennyi díjra vonatkozóan 1 (egy) darab tartaléknyertes Játékost is sorsol, azzal, hogy a tartaléknyertes Játékos nevét kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, ha a kisorsolt Játékos az 5.3. pontban megjelölt határidőn belül nem veszi át nyereményét.

 

4. A Díjak

 

Adásoként 3 nyeremény kerül kisorsolásra:

Dunakavics étterem és bowling

Kitesuli

Lanczi autókozmetika

5. Díjak átadása

 

5.1.            A Szervező a 3.3. pontban jelezett sorsolást követő 24 órán belül, a Játékost a helyes választ tartalmazó elektronikus levélcímén értesíti a nyeremény tényéről, továbbá a nyertes Játékos nevét megjeleníti/kiposztolja a Garázs Facebook oldalán. A Szervező az elektronikus levélben tájékoztatja a nyertes Játékost a nyeremény átadásának további folyamatáról, így különösen annak jogkövetkezményeiről, ha a Szervező az alábbiak szerint nem tudja elérni a nyertes Játékost. A Szervező a Pályázat kiválasztásának napján, valamint az azt követő három munkanapon belül egy alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a Játékossal. A Játékos a Szervező értesítését követően, az értesítés postafiókba történő megérkezést követő 14. napig köteles válaszlevelében értesíteni a Szervezőt, hogy a nyereményt elfogadja. Ennek eredménytelensége esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni, és a Játékos helyébe sorsolás útján kiválasztott másik Játékost állítani. Az esetleges kizárásról Szervező e-mail üzenetet küld a Játékosnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a fenti lebonyolítási mechanizmust, egyben tudomásul veszi, hogy az esetleges, fentiek szerint részletezett kizárás kapcsán a Szervezővel szemben semminemű igényt nem érvényesít.

 

5.2.      A Díjak átadását a Szervező biztosítja, a Szervező által előre egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Díjak átadására legkésőbb a kiválasztást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ezen határidő a később átadásra kerülő Díjak tekintetében értelemszerűen és megfelelően irányadó. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a Díj átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

 

5.3. Amennyiben a nyertes a Díját az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a Díj átvételére az adott Díj tekintetében kijelölt tartaléknyertest értesíti. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a Díj átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn, azaz a tartaléknyertes kiválasztásától számított 45 napon belül megtörténjen.

 

5.4. A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett a 3.4. pont alapján következő Játékos (tartaléknyertes) válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes – Szervező erre irányuló felhívása esetén - nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

 

5.5.            A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, Díj átvételére jogosult nyertes, illetve tartaléknyertes az 5.1. - 5.4. pontokban meghatározott határidőben jogosult a teljes Díjra. Ez a határidő jogvesztő.

 

6. Közös szabályok

 

6.1. A Szervezőt a Díjak átadásán kívül további kötelezettség a Díjakkal kapcsolatosan nem terheli.

 

6.2. A Díjak készpénzre nem válthatóak át és másra nem ruházható át.

 

7. Adatvédelem

 

7.1. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a Játékos hozzájárulása alapján történik. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül (különösen, de nem kizárólagosan a 3.2. pontban meghatározott módon) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

7.2. A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzatot és hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Szervező kezelje.

 

7.3. A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a jelen Játékszabályzat megismerésével kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához, illetve ahhoz, hogy a Felvételeken a nyertesek személyes adatai közül a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a  www.facebook.com/garazs.tv internetes honlapon a nyertesek nevét és a nyerés tényét a Díj megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

 

7.4. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, vagy helyesbítését, a Szervező jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt székhelyén. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben hatósági eljárást kezdeményez, úgy az eljárás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatáskörébe tartozik. A hatóság elérhetősége: https://www.naih.hu/

 

7.5. A regisztrált adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

 

7.6. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: .....................................................

8. Záró rendelkezések

 

8.1. A Játékosok érdekkörében felmerülő bárminemű akadályért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően a Szervező, továbbá a Szervező megbízottjai, különösen nem vállalnak felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek küldött e-mail üzenet, mert a Játékos e-mail fiókja megtelt, nem megfelelő a szolgáltató kiszolgálási szintje, a Játékos pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni a Játékos számára az e-mail üzeneteket, vagy a Játékos bármely okból nem fér hozzá e-mail fiókjához.

 

8.2. A Játékszabályzat megtalálható a www.garazs.tv honlapon.

 

8.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

8.4. A Játékos Bármilyen kérdéssel, vagy reklamációval kapcsolatban a Játék Szervezőhöz fordulhat e-mailben a garazs@garazs.tv címen vagy postán a speedzone.hu Kft. (1025 Budapest, Csatárka út 82-84. alatti posta címén.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztatassa.

 

Budapest, 2017. január 19

 

speedzone.hu Kft.vissza a lap tetejére
A honlapot készítette és a tárhelyet biztosítja: FaXuniL Kft. - Teherautó bérlés: www.teherautoberles.hu